מהו שצפוי לקרות תוך שמונה השנים הבאות?


בס"ד
מהו שבין ארון הברית למנורת שבעת הקנים ולחנוכייה?
או: מהו שצפוי לקרות תוך שמונה השנים הבאות?
מאת דר.איתן הירש
ארון הברית נמצא בקדש הקדשים, המנורה מודלקת בקדש של המשכן או בהיכל והחנוכייה מודלקת בשמונת ימי החנוכה בביתו של כל יהודי. כל אחד מהם מייצג עולם נפרד אשר לו מוקדש חג מיוחד. הפורים הוא חגו של ארון הברית, יום העצמאות של מדינת ישראל הוא חג המנורההמשמשת סמל המדינה וחנוכה הוא חגה של המנורה המורחבת הידועה בשם חנוכייה והוא מסמל את פרסומו של הקב"ה בתוככי העולם כולו.
המשותף לשלושתם הוא הפסוק: בראשית ברא א-ל-ה-י-ם את השמים ואת הארץ, הפסוק המכריז על קיום בורא העולם שבו נפתחת התורה.
תחילה נסביר לקורא כיצד הדבר נעשה מן הצד הטכני בלי להיכנס אל עומק הדברים. רק לאחר מכן נרחיב במשהו את היריעה המתגלה לעין כשהיא מעידה לפנינו למעשה על האינסופיות של עוצמתה של התורה.
הבסיס לגילויים הללו הוא המידות של המשכן שבנייתו קדמה לשלשת החגים הנ"ל במאות ואלפי שנים. אלא שמכל שיתגלה יסתבר לנו שאיןבפני הקב"ה כל קושי לתכנן את מהלך ההיסטוריה מהראשית לאחרית,והוא גם מעיד על כך בצורת הפסוק הראשון המתארת את ארון הבריתכשהוא משתמש על מנת להזכיר את שמו בקיצור יי, שנכנס לסידורים
רק בשלבי ההיסטוריה המאוחרים בהרבה ביחס לתקופת חבור התנ"ך.
לכן השימוש בקצור זה הוא בדילוג של שבע אותיות כמוסבר בהמשך.
ההפניה שבמידות המשכן אל הפסוק הראשוןבספר שמות, בפרשת תרומה, מתחיל פרק כ"ב במלים הללו: א."ואת המשכן תעשה עשר יריעות, שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני, כרובים מעשה חשב תעשה אתם. ב. ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה, ורחב ארבע באמה היריעה האחת, מדה אחת לכל היריעות." כל שלשה המספרים שבפסוקים האלה מגדירים צופן, שמתייחס לפסוק א שבפרק א של ספר בראשית. איך? בפסוק הזה עשרים ושמונה אותיות המילה א-ל-ה-י-ם כתובה בו על האות העשירית, וכאשר נרשום אותו בארבע שורות נקבל תבנית מלבנית שמייצגת הן את ארון הברית, והן את המנורה בעלת שבעת הקנים שהכהן מדליק במשכן ובבית המקדש.   
ב   ר   א   ש    י   ת  ב
ר   א   א   ל    ה   י   ם
א   ת   ה   ש   מ   י  ם
ו    א   ת   ה   א   ר  ץ
כאשר נבדיל בין חלק פנימי לחיצוני של התבנית בעזרת האותיות אשר יוצרות את המשפט: ראשית יי ראה תא תא, נקבל את תא ארון הברית.
השם יי מופיע על האות השלש עשרה בתוך המילה א-ל-ה-י-ם, ובאות העשרים שבתוך המילה שמים, כלומר יי מציין את אלוקינו שבשמים.
כמו כן תתקבלנה שתי מילות מפתח: "באמץ" מאות ראשונה לאחרונה ו"שלשה" מלמעלה למטה, שאת משמעותן המדויקת נסביר בבוא זמנן.
נשים לב שכאשר אנו מבקשים להתבטא בכתב אבל חסר לנו שטח דף, אנו אומרים שקצרה היריעה. כאן הביטוי ארך היריעה רומז שלא חסר לכותב מקום, ולכן היריעה מכילה את כל מה שהוא מבקש למסור לנו.
במרכזו של הארון חותם הכותב במלים: אלה השם לאמור: הכותב הואאלה ולא אדם, והוא מי שנקרא בפי עמו השם. כשנזהה שתי מלים אלועם לוחות הברית נבין שהלוח העליון עוסק במצוות שבין האדם לאלהוהשני במצוות שבין אדם לחברו שהן גם אלו הקובעות את שמו הטוב.
במשכן שני חדרים, הקדש ובו המנורה וקדש הקדשים ובו הארון.
לכן מובן מדוע הפסוק, על שני מובניו אלה, מכוסה על ידי יריעות המשכן.
תא הוא כל מה שנקרא בשם מחלקיק יסודי לאדם עד ללאום וכל תבל.
לכן קיר הארון אומר לנו, שהקב"ה תכנן את כל מה שקראנו, או נקרא אי פעם בשם. כך בבריאת העולם כל ההיסטוריה שלו עמדה מול עיניו.
לכן אף על פי שאין בתנ"ך שימוש לקיצור יי בכתיבה שאינה מוצפנת, בדילוג של שבע, כפי שהקיצור יי מופיע כאן אין להתפלא על הופעתו.
(כפי שנראה בהמשך גם התאריך של יום העצמאות ה באיר מצוי בתוך המנורה הדולקת כך ששליטתו של הבורא על מהלך היסטוריה מלאה).

בס"ד
כיצד ארון הברית קשור לפורים?
הקשר של ארון הברית לפורים הוא פורמאלי מתמטי. הסכום של פנים הארון, אלה השם, בגימטרייה שווה לסכום בגימטרייה של המוטות של נשיאת הארון, בראו בם ם ץ, שהוא 381 = 127 כפול 3. מגלת אסתרמתחילה במלים: ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש שבע עשרים ומאה מדינה. מספר זה מסמל את עולם החומר כולו. אם אחשורוש בשר ודם מלך על עולם החומר מלוכה חיצונית, הקב"ה מולך על העולם כולו לא רק ברמת החומר אלא גם ברמת הקדש ורמת קדש הקדשים, והוא שליט לא רק על הצד החיצוני אלא גם על הפנימי של כל תא ותא. מכאן ההכפלה בשלוש. ואכן, הקב"ה מכוון את מהלך עלילת הפורים דרך שליטתו בשנתו של המלך אחשורוש, בעמוד שבו יפתח הספר ממנו יקראו לפניו, ובתזמון של בואו של המן לחצר המלך בדיוק ברגע שבו מחליט אחשורוש לגמול למרדכי על הצלת חייו, כדי שהמן בכבודו ובעצמו יגדיר: מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
וזו רק דוגמא מכל המהלך ההיסטורי שמרדכי מזהה שעה שהוא קורא לאסתר על מנת שתפעל להצלת עמה: מי יודע אם כעת הגעת למלכות.
בנית המנורה מהפסוק הראשוןהיות שהמנורה עשויה מקשת זהב אחת הפרטים החלים בארון בהם יש הבדלה בין הפנים והחוץ של התא בטלים. במקומם נוסיף למנורה נרות ורגלים. הנרות הם נרות הנשמה של האבות והאמהות של עמנו כסדרםאברהם, שרה, לאה, ישראל, יצחק רחל ורבקה. האות השנייה של שם חמישה מהם אברהם, שרה, לאה, ישראל ורבקה זהה לאות שבמנורה, והאות הראשונה של שמם היא להבת הנר. כל שבעת הנרות יוצרים את המשפט "אש לי בהר" המתאר את תפקיד המנורה, וממנו יודעים שיצחק קשור למנורה באות שמו הראשונה ואות הלהבה שלו ב, שהרי ביצחק ניתן לאברהם הזרע, ושאות הלהבה של רחל, היחידה שאיננה קבורה במערת המכפלה היא ה, והיא מציינת שרחל היא האם של כל עם ישראל ומשמשת שליחת הקב"ה. אות הלהבה של רחל נמצאת על האות ת, בה נרשמת המילה תורה לראשונה, בדילוג חמישים אותיות. לפי המסורת אנו שבים ארצה רק בזכותה של רחל אמנו סמל האהבה,עקב הויתור שויתרה לאחותה כשאפשרה לה להינשא ליעקב ראשונה.
בס"ד
בנית רגלי המנורה
רגלי המנורה הם שלש האותיות הראשונות בשמם של אברהם ישראל ורבקה. אבר הוא אבר הברית ישר הוא הדרישה ליושר ורבק הוא חבל
הקושר עגל מרבק לאבוס והוא מסמל את הרעב והצמא ללימוד התורה כלומר את הסקרנות שלנו שדוחפת אותנו ללמוד.
משלשת רגלי המנורה המילה רק אבר רשומה כולה במנורה הדולקת כי לא התינוק מחליט על בצוע הברית אלא הוריו. יש תמיד אפשרות להיות ישר לכן המילה יש רשומה אבל ההחלטה להשלים את ה ריש היא של האדם. כדי ללמוד דרוש רב וזה מה שרשום. עומק הלימוד, ק, תלוי בלומד. הרגלים מתחברות באות ר היא ר הברית, האות השמינית בתורה, המסמלת את שמונת ימי המילה והחוזה, הברית שחתם הקב"ה עם אברהם אבינו. כשהמנורה עומדת על שלשת רגליה אנו קוראים אל על אל הברית ומקבלים בקריאה מלמעלה למטה את ברכת ידיעת אמת התורה. 
 
קומת הקרקע של רגלי המנורה, א, י, ק, היא הסדרה העשרונית של המספרים 1, 10, 100 העומדת ביסוד הגימטרייה. הקומה השנייה עם המילה בשב אומרת שהמנורה תדלק שוב רק בשב עם ישראל בארצו.
בס"ד
ההגדרה שעל פיה נחשב עמנו כיושב בארצנו מתקבלת מן הנרות של המנורה הדולקים מעל אותיות בשב, בשמם של אברהם ישראל ורבקהואלו האותיות של חודש איר. הנרות של שרה ולאה הנתונות בין האלף ליוד של איר אומרות שמנורה היא של אותו התאריך, והאותיות של רחל ויצחק הנתונות בין היוד והריש אומרות ה ב. על המנורה שאומצה בתש"ט להיות סמל המדינה מצאנו שכתוב של ה באיר על ידי הקב"ה:
א   של   י  ב ה   ר
הרחבתה של המנורה לצורת החנוכייה
שמו של מתתיהו החשמונאי מופיע בדילוג של חמישים בפרק האחרון בתורה. האות ו בשמו היא האות בה מתחיל המשפט ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. כאשר הקב"ה קרא לאדם בגן העדן איכה ולא נענה, אלא האדם התחבא מפניו נוצר הצורך לתקן זאת ומתתיהו הוא שנענה לקריאת הקב"ה בתקופה שבה הסכנה להמשך קיומה של התורה הייתה הגדולה ביותר. זאת למרות שלא נקרא לכך במפורש כאברהם בעקדה וכמשה במעמד הסנה הבוער ובתחילת ספר ויקרא. לכן כהוקרה לפעלו
על ידי רישום המילה ויקרא מימין למנורה כעמודה שמינית, נוצר הנר השמיני הוא נרו של מתתיהו אשר מרחיב את המנורה לחנוכייה. ועמוד
ימני זה משלים את השורה המרכזית במנורה למשפט קרא א-ל-ה-י-ם.
 
בס"ד
כאשר נציב את האות א הקטנה של המילה ויקרא המופיעה כראשונה בחומש האמצעי לפני שמו של מתתיהו נקבל את המילה אמת. מילה זוהמחליפה את שלשת רגלי המנורה, נוצרת בדרך דומה לזו בה נוצרו רגלי המנורה: השימוש בשלוש האותיות הראשונות לשם האדם. אלא שכאן הדבר מתקבל הודות להיענותו של מתתיהו מלבו לקריאת השם.
סגירת המעגל השלם של פורים חנוכה ויום העצמאות מקורם לפי סדר הופעתם בהיסטוריה של פורים חנוכה ויום העצמאות הוא בפסוק א בתורה בראשית ברא א-ל-ה-י-ם את השמים ואת הארץ.
פורים נובע מארון הברית, יום העצמאות נובע מהמנורה שבקדש ואילו החנוכייה מתקבלת מהמנורה על ידי הוספת נרו של מתתיהו מימינה כך שבשינוי הזה רשאי כל יהודי להדליק אותה בביתו וכך לפרסם את הנס ולהגדיל את שמו של הקב"ה בכל אפסי ארץ, כלומר בכל העולם כולו.
עלילת הפורים ארעה סמוך לתחילת שיבת ציון הראשונה מגלות בבל,מלחמות המכבים קרו באמצע התקופה של קיומו של הבית השני, ויום העצמאות הראשון של מדינת ישראל הוכרז לפני ששים ושתים שנים. אנו חיים במדינה זמנית הנמשלת לגלות בבל. המדינה המנוהלת על ידי החוק החילוני איננה המדינה לה אנו מצפים.  כי בה איננו עצמאיים ולא ריבוניים בארצנו אלא שמים עצמנו מרצון כתלויים בחסדי הגויים דבר שמנוגד לחלוטין למטרותיו של הקב"ה כשהכריז על הקמתה בה באיר. המסקנה היא :שהחלפת מערכת השלטון החילונית בשלטון התורה היא הדרך היחידה העומדת בפנינו לשמור על קיומנו וזאת בוודאות מחלטת כי ברור לחלוטין שהשלמות בה הפסוק הראשון ממלא את תפקידו לא
יכולה להיות מעשה אדם ולו החכם ביותר. בשום פנים ואופן אין סיכוי ולו הקלוש שבקלושים שהתוצאות שהובאו לעיל מקריות. כל המשלה עצמו בהשערה כזו רק מסכן את כולנו ומעכב את ההיחלצות מהצרות,אשר את כולן הביא עלינו הקב"ה רק במטרה אחת להחזירנו בתשובה.
הכרזת המדינה על ידי הרשות החילונית השלטת עד היום, איר תש"ע,נחשבת על ידי הקב"ה גלות רוחנית, המקבילה לגלות הפיזית של בבלומשלימה אותה. אם בבבל נדרשו 70 שנות אמירת מזמור תהילים קלז להיות ראויים לשיבת ציון, כאן נדרשות עד 70 שנות אי הכרת הגוייםבירושלים כבירת ישראל כדי להשיבנו לתפילת כל ישראל בהר הבית.
 


מקור הכתבה: דר.איתן הירש


דף הבית >> מבזקי דף >> יהדות דת ואמונה >> מהו שצפוי לקרות תוך שמונה השנים הבאות?