לחג הפסח בעברית


לחג הפסח בעברית

יום טוב ראשון של פסח

כשמשמש חג הפסח כל יהודי ויהודי מתרגש ומכין את עצמו לקראתו לנקות את הבית מכל חמץ ולאפות מצות ולהכין יין לארבע כוסות ובשר לסעודות החג וכדומה ונצטווינו בו לספר לילדינו סיפור יציאת מצרים שנעשו לאבותינו הרבה נסים ונפלאות ועל זה כתבו לנו חכמינו זכרונם לברכה את ההגדה כדי שנדע מה לספר לבנינו בליל פסח ואמרו חכמינו זכרונם לברכה מי שאינו לומד ההגדה בליל פסח לא קיים המצוה הלכתה ולכן צריך להשתיק את הנשים והילדים שלא ידברו ולא ירעישו אלא רק להקשיב ולשמוע את ההגדה וכתוב בזוהר בפיסקא שלומדים קודם ההגדה {פקודא בתר דא} כשבני ישראל לומדים את ההגדה כל המלאכים שבשמים יורדים למטה ומקשיבים וחוזרים לשמים ומשבחים לבני ישראל לפני ה' יתברך ואומרים לו שיש לך בנים מיוחדים במינם שמהללים ומספרים בנפלאותיך ואז תהיה שעת רצון ונחת רוח גדול בשמים.

בהגדה יש לשאול כמה שאלות:

א} בתחילת ההגדה ''הא לחמא עניא'' שמספרת על יציאת מצרים ואחריה ''מה נשתנה'' ששייכת לשאלת הילדים והתשובה ב''עבדים היינו'' אחר זה מסופר על התנאים שהיו מספרים ביציאת מצרים עד לבוקר אחריהם תשובת לארבעה אופני ילדים חכם רשע תם ושאינו יודע לשאל כל אלו שייכים לסיפור יצאית מצרים אחר זה פיסקת ''מתחילה'' שבה מסופר איך היו אבותינו עובדי עבודה זרה עד שבא אברהם אבינו והכיר את בורא העולם ויש לשאול מה הכניס סיפור אברהם אבינו בסיפור יציאת מצרים ולפחות יתחיל בו ולא יתחיל בסיפור יציאת מצרים ואחר כך חוזר אחורה?

ב} כתוב ''צא ולמד'' לכאורה אותם שתי תיבות יתירות היה לו לספר ישר מה בקש לבן ולא להתחיל ב''צא ולמד''?

ג} באותה פיסקא מסופר שלבן גורע יותר מפרעה שפרעה לא רצה להרוג אלא את הזכרים ולבן רצה להרוג את הכול ויש לשאול האם באנו להגן על פרעה שהוא רשע פחות מלבן?!

ד} כתוב ''ולבן רצה לעקור את הכול'' ויש לשאול למה אמר ''לעקור'' והלא עדיף לומר ''להרוג''?

ברם נקדים עוד שאלה ידוע שיעקב התחתן עם רחל ולאה ויש לשאול איך יעקב התחתן עם שתי אחיות והלא אבותינו קיימו כל התורה כולה ואחיות אסורות מן התורה והשיבו על זה חכמינו דקיימא לן גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי ואם כן כשגייר יעקב את רחל ולאה מותר לו להתחתן עמם ומה שאסור הוא רק משום חומרה שהחמירו חכמינו זכרונם לברכה שלא יאמרו אומות העולם באנו מקדוש חמורה לקדושה קלה.

ידוע שהבן הנולד הולך אחר האם שאם האם יהודייה הבן יהודי ואם האם גויה הבן גוי ולכן חשב לבן שישחית את זרע יעקב על ידי שיתחתן עם בנותיו שלפי הדין הן גויות ויהיו בניו גויים ולכן כתוב ''לעקור'' ולא כתוב ''להרג'' שאין כוונת לבן להרג ממש אלא לעשות את זרע יעקב זרע גוי והרגיש יעקב בזה וגייר את בנותיו וראיה לזה שהתחתן בם שכיון שהוא קיים את כל המצוות איך יתחתן עם גויות וגם שתי אחיות אלא מוכרח כמו שכתבנו ובזה תתישב עוד שאלה כשבקש יעקב להתחתן עם בנות לבן הסכים לבן ואמר לו ''טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר'' למרות שיעקב היה מבוגר והיה עני שלא הביא עמו כלום שאליפז לקח ממנו כל כספו וזהבו {עיין בפרשת ויצא} וגם בנות לבן היו יפות דכתיב ''ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה'' אבל לפי מה שכתבנו הכול יתיישב שבשביל שנאת לבן ליעקב שרצה שזרע יעקב יהיה זרע גויים הסכים.

אבל פרעה חשב להכחיד את עם ישראל בדרך אחרת והיא ביד קשה על ידי שיגזור עליהם גזרות קשות ויהרוג אותם עד שיטמעו עם המצריים אלו שני דרכים שכתבם המגיד ללמדינו להזהר מהם מכל משמר וסיים על זה ''והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו' אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך מצילנו מידם'' ורוצה לומר שה' יתברך עוזר אותנו להינצל מאותם שני דרכים.

אבל עדיין השאלה מה הכניס ספור זה לעניין יציאת מצרים ברם כשנלמד פיסקת כנגד ארבעה בנים וכו' מתיישבת השאלה שאחד מארבעה בנים הוא רשע ולמרות הכול משיבים אותו ועל זה אמר המגיד מתחילה להגיד לנו שלא נזניח אותו ומביא לנו ראיה שאבותינו היו עובדי עבודה זרה עד שבא אברהם אבינו ולא עוד אלא שאמותינו שיצאנו מהם היו גויות ולא יהיה הרשע הזה גרוע מגוי ולכן המגיד כתב לנו מה שנשיב לו ולהפחיד אותו שאם היה בזמן יציאת מצרים לא היה נגאל והיה מת בימי החושך כמו שמתו רשעי ישראל {עיין פרשת בא} כדי שיחזור בתשובה אפילו אם היא תשובה מיראה שאין לך דבר העומד לפני התשובה ומתוך שלא לשמה בא לשמה.

אחי היקרים!!! המגיד רוצה להזכיר אותנו בליל פסח לחזור בתשובה שאז אנחנו מזכירים את הנסים והנפלאות שעשה עמנו ה' יתברך ובאותה שעה יש שעת רצון גדולה בשמים כמו שכתבנו למעלה ובודאי כשיבקש האדם סליחה ומחילה מאת ה' יתברך שלא יחזרינו ריקם ויקבל אותו.

ברם יש טועים ואומרים על מה אנחנו צריכים לחזור בתשובה אין אנחנו יודעים שיש בידינו עבירות ומרגישים עצמם כאילו הם צדיקים גמורים וגן עדן נבראת רק בשבילם אבל כשיתבוננו יראו שהם מלאים עבירות שהרבה דברים נראים להם שהם מותרים והם אסורים ואינם עסוקים רק בבעיות והבלי העולם הזה ושכחו העיקר שהיא התורה והמצוות נכון שצריך האדם לעבוד ולהשתכר ולהתפרנס אבל מאידך גיסא אסור לו לשכוח שהוא נברא כדי לקיים תורה ומצוות ולכן צריכים תמיד לזכור את זה ולפשפש אם יש עבירות לחזור בשבילם בתשובה ובפרט בליל פסח שבה עומדים על גדולתו של ה' יתברך ורואים את עצמינו כלפיו חסרי יכולת ורק התורה והמצוות הם שמגינים עלינו מן המשטינים ומבעיות הזמן ולכן אחי בואו נחזור בתשובה שלימה שהיא מתנה חשובה ויקרה שמדרך העולם מי שחטא צריך להיענש אפילו אם מצהיר שהוא אינו חוזר עוד לכסלה אבל ה' יתברך ריחם עלינו ונתן לנו את התשובה.

ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו לחזור בתשובה ונזכה בזכות זה לכל מילי דמיטב ולגאולה בקרוב אמן!!!

בליל פסח אומרים ההגדה ויש לשאול בה כמה שאלות:

א} פיסקת מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו זה תחילת ספור יצירת עם ישראל ולמה אם כן המגיד כתבה אחר עשר פסקאות ולא כתבה ראשונה?

ב} בסוף הפיסקא כתוב ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו למצרים. ויש לשאול מה בא המגיד לרמז לנו שעשו חי בשקט ויעקב מתייסר?

ג} פיסקת והיא שעמדה כתובה קודם פיסקת צא ולמד. ויש לשאול שבשכל צריך המגיד לכותבה אחר צא ולמד פירוש שיתחיל לספר  שיש אויבים שרוצים להשמיד את עם ישראל וה' יתברך הצילנו מידיהם ולא להגיד לנו שה' יתברך הצילנו קודם שיגיד ממי הצילנו?

ד} בפיסקת צא ולמד כתוב שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל. ויש לשאול האם המגיד רוצה להגן על פרעה?

ה} כשרצה המגיד לספר שלבן רצה לאבד חס ושלום את עם ישראל הביא הפסוק ''ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם וכו'''. ויש לשאול מה בא ללמדינו כשאמר ''ויגר שם וכו''' והלא עניינינו לדעת מה בקש לבן ולא איפה גרו אבותינו?

ברם נקדים עוד שאלה שכתוב בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאל וידוע שהחכם המעולה שבהם והרשע הגרוע שבהם שהרשע כתוב אף אתה הקהה את שיניו אבל בשאר לא כתוב כך ולמה אם כן אמר הרשע אחר החכם היה לו לומר אחר החכם התם ושאינו יודע לשאל שהם יותר טובים מהרשע ואחר כך לומר הרשע שהוא הגרוע שבהם אחרון? והתשובה ברורה היא משום שהרשע אם יעשה תשובה אם כן הוא יהיה מעולה יותר מהתם ושאינו יודע לשאל שאין להם תקנה שכך דרך ברייתם אבל הרשע שיש לו תקנה בחזרתו בתשובה אם כן אמרו השני. ולפיכך המגיד אומר מוסר לרשע להחזירו בתשובה שלא הוא בלבד היה רשע אלא מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו וכו' עד שבא אברהם אבינו עליו השלום שעבד את בוראו באמת ובאמונה ולא היה רשע ואם הרשעות היא דבר טוב למה אם כן אברהם לא היה רשע ועזב דרכי אבותיו?.

ויש שטוענים שאם הרשעות היא דבר שנאוי ורק הצדקות היא הדרך הטובה למה אם כן צדיק ורע לו רשע וטוב לו?

על זה משיב המגיד ואומר שנפלאות השגחת הבורא שדבר הזה אין בדעת אנוש להבינו אלא לאחר זמן ירגיש כמה טוב לו שנתייסר ומביא המגיד ספור יעקב ועשו שעשו שהוא רשע ירש את הר שעיר וחי במנוחה אבל יעקב הצדיק נתייסר ביסורים גדולים ונשתעבדו בניו בארץ מצרים מאות שנים וזה לקיים גזרת בין הביתרים ולזכות אחר כך ברכוש גדול והרכוש גדול אינו כסף וזהב שלקחו מאת המצריים כשיצאו ממצרים אלא ''והיא שעמדה לאבותינו ולנו'' פירוש הרכוש הוא התורה שבזכותה נצלנו בכל דור ודור מכל אויבינו ומבקשי רעתנו כמו שרואים שעמון ומואב ואדום שהם בני עשו כולם נטמעו ואין עוד אומה שקוראים לה עמון או מואב או אדום וכדומה אבל עם ישראל חי וקיים לעד ולעולמי עולמים ולא נטמע וזה בזכות התורה שהיא מרחיקה אותו מלהתקרב לעמים אחרים. 

ועדיין יש לשאול למה בני ישראל נתייסרו במצרים כדי לזכות בתורה והלא יכולים לשבת בארץ ישראל וכשיגיע הזמן יזכו בתורה בלי יסורים? 

גם על זה משיב המגיד ואומר ''צא ולמד בא בקש לבן הארמי וכו',, פירוש שמזמן יעקב אבינו כבר יש שונאים שהתנכלו לעם ישראל ורוצים לאבד אותו יעקב אבינו שהיה עשיר גדול נתקנא לבן בו ורצה לעקר את הכול וניצל ממנו בלי להשתעבד כלל כיון שהיה צדיק גדול ויש לו זכות גדול אבל אחר פטירתו שאין זכות גדול לעם ישראל אם כן באיזה זכות יכולים לינצל? לפיכך שעבדם ה' יתברך במצרים מאות בשמים והיסורים מכפרים עוונותיו של אדם אז אינה יכולה מדת הדין לקטרג עליהם שיאבדו כולם בר מינן ולכך פרעה לא יכול לגזור אלא על הזכרים. ונשארו שמה בני ישראל עד שהיו לגוי גדול ויכולים להילחם ולא פוחדים עוד מלבן וחבריו שזכו בתורה שהיא שומרת עליהם מכל וכול. מזה נבין התשובה למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו כיון שלטווח הארוך נמצא שלהפך אותה טובה שהייתה לרשע ממנה בא אובדנו כמו בני עשו שירשו את הר שעיר וחיו במנוחה לסוף נטמעו כולם אבל בני יעקב שנתייסרו הרבה עד היום חיים וקיימים וזה בזכות התורה והמצוות שנתן לנו הבורא יתברך כמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה הפסוק ''הקול קול יעקב והידיים ידי עשו'' פירוש בזמן שקול יעקב נשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידיים ידי עשו פירוש אין בני עשו יכולים לנו.

אחי היקרים!!! לפנינו חג הפסח שנמשך שמונה ימים ואמרו חכמינו זכרונם לברכה לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה כיון שבימות החול אין הזמן וכל אחד פונה זה לכרמו וזה לתאינתו להשיג כדי פרנסתו אבל בשבתות וימים טובים שאסור לעבד בהם הזדמנות גדולה לנצלם לתורה ולמצוות. נכון שצריך אדם לבלות ולחלץ עצמותיו הוא ומשפחתו מכל מקום לא יפספס כל הזמן באכילה וטיול אלא יטייל קצת ואחר כך ילך ללמוד תורה ובפרט הצעירים שאין להם מה לעשות במשך החג וכל היום מסתובבים ממקום למקום שמשתעממים שילכו ללמוד תורה.

ולא עוד אלא ששכר לימוד תורה בשבתות וימים טובים גדול יותר מבימות החול שלאחר אריכות ימים ושנים בבית דין של מעלה אומרים לאדם למה לא למדת תורה בימות החול? משיב בשביל שהיה רץ אחרי פרנסתו אומרים לו למדת תורה בשבתות וימים טובים? אם באמת למד מראה עצמו שמה שלא למד בחול מפני טרדת הפרנסה והיה אנוס ולכך נותנים לו שכר כאילו כל חייו היה לומד תורה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה מחשבה טובה ה' יתברך מצרפה למעשה פירוש אם חשב מחשבה ללמוד תורה תורה ונאנס נחשב לו כאילו למד.

ויהי רצון שה' יתברך יעזרינו להתגבר על היצר הרע ויחזירנו בתשובה שלמה בקרוב אמן!!!מקור הכתבה: יצחק אלוני


דף הבית >> מבזקי דף >> חגים >> לחג הפסח בעברית