מילון מושגים

מיהם אשחוראש המן מרדכי אסתר בגתן ותרש בפנימיותי מרתק:

בס"ד


פורים = מקום הפור והגורל בחיי – הטלת פור היא היכולת שלי לוותר על דעתי לטובת דעת התורה שניתנה מהבורא יתברך סוד מקום האמונה מעל הדעת – עדלאידע אימון לגמר תיקון:

חג פורים הוא תזכורת עצומה לנברא בעל מנת להביאו לתכליתו לתיקון האגוהיזם ברצון לקבל לעצמו וכך יזכה הנברא להגיע לתפיסת המופשט אהבה מהמוחש אהבה עצמית.

בפורים מתגלה אור גמר התיקון כאשר אור זה נותן לנו מקום לברר את בחינת ארור המן לברוך מרדכי שאז בגמר התיקון התבטלו כל כוחות האנוכיות בה" ולכן יש ללמוד להכין

את הלב בחג זה לקבל תקוה עתידית המלמדת אותי שכל המחלוקות והפרטים בין הגוי הפנימי שבתוכי החיצוניות הנקראת תפיסת המן ומקום הקדושה לשם שמים יהיו באחדות גמורה.

אור פורים הוא מקום הגאולה הפרטית והכללית המציינת לנו אבן דרך של ברור עץ הדעת טוב ורע שזהו האמצעי של תפיסת עולם התודעה הגשמית החושית שתתבטל בכח האהבה והאחד.

וכך נגלה את עץ החיים ונחייה לעולם והנה כח תקוה עתידית בחג זה מסוגל לעורר את הלב לכל השנה ויש לשמוח שמחת אמת ממש בחג זה על אף כל הקשיים מסביב – לא פשוט אבל אפשרי.נצחון על האויב (חצוניות) הוא כח הגברת האוהב (פנימיות) לשם שמים בדעת לימוד פנימיות התורה כאמצעי למטרה והנה אם אני נוסע לירושלים ובדרך אני רואה שלט ירושלים ימינה עלי להבין שהשלט הוא רק סימן ואם אני תופס את השלט ואומר הגעתי אז פספסתי את המטרה כאשר כל נברא שתופס את עבודת החצוניות כעיקר בחיו ולא כאמצעי הוא טועה דרך ולכן עבודת הלב היא פנימית ולא חצונית ויש להתעורר ולהעיר ולהאיר את יכולת התפיסה הפנימית בליבנו כנגד תודעת העל שאין עוד מלבדו יתברך וכל עולם התודעה הגשמית הוא רק אמצעי לאימון תיקון הלב בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא בחיי מליבי פנימה כח כונת הלב שלי היא מפתח הגאולה כי רק כונת לב יש לי וראו סוד עצום תתבוננו בבקשה – רק כונת לב זה מה שיש לי לתקן בעולם זה שכל התורה היא האימון שלי לגלות כונה זו והנה:

כח השאיפה שלנו הוא רק היכולת שלנו למלא את חסרוננו באור ועונג כי זהו הרצון לקבל שטבוע בכולנו מתכלית הבריאה כאשר הבורא רוצה להטיב לנבראיו ואם יש מטיב חייב שיהיה נברא שיקבל את הטבתו נכון? ולכן הנברא כל הזמן מחפש הנאה בחיו והנה הרצון לקבל הוא רק תוצאה של כח השאיפה וההשתוקקות שלנו לקבל את האור והנה נאמר בתורה הקדושה: הבא להיטהר מטהרים אותו והבא להיטמא מטמאים אותו משמע שכל הרצון שמתגלה בליבי הוא רק תוצאת שאיפתי ולכן הנברא מצווה על השתדלות ולא על הצלחה כאשר הבורא יתברך נותן לי את רצוני בהתאם לכח שאיפתי ויש להבין זאת כי זהו סוד עצום למבין דבר מתוך דבר מה שתלוי בי הוא רק כונת ליבי וכדי להגיע ללב עלי לפעול לתיקון האנוכיות בדרך תיקון 4 בחינות הרצון ביחס לשורשם:4 בחינות ושורש התיקון כנגד 4 בחינות תיקון חג הפורים שימו לב:

א = הרצון לקבל לעצמי – אנוכיות – רע ר"ת רצון עצמי – תיקון אהבה עצמית..

ב = הרצון להשפיע ולתת בעל מנת לקבל לעצמי – רשע ר"ת רצון של עצמו – תיקון אהבה שתלוייה בדבר.

ג = הרצון שלי לאימון כונת הלב ליציאה מהחצוניות ברצון להשפיע בעל"ת להשפיע נ"ר לבורא – אימון לאהבה שאינה תלויה בדבר.

ד = הרצון שלי לקבל את עונג ההטבה לעצמי רק בתנאי שאני משפיע נ"ר לבוראי – אהבה ללא תנאי שזוהי מתנת חינם שנותן לי בוראי עקב השתדלותי.

שורש = היכולת שלי להאמין במופשט מעבר למוחש לשם שמים כל זמן עבודתי ביראה ובאהבת הבורא בשלבי נסיוני.4 מצוות חשובות: בפורים לשינוי הלב לשם שמים למציאת המופשט מהמוחש והנה יש לכוון את תיקון הלב בעשיית מצוות אלו:

א = מתנות לאביונים – כאשר הרצון לקבל שולט בנברא השכינה היא תחת העפר – כי לא נותנים חשיבות לרצון להשפיע נחת רוח לבורא.

ב = קריאת המגילה – בעל מנת לעורר את כונת הלב לשם שמים עיי" התעוררות כח איש ימיני מקום החסדים מהנברא לבורא להכנת הכלים לעונג החכמה לתיקון האנוכיות.

ג = מתנות איש לרעהו – לב אל לב הוא אמצעי חשוב מאוד לקיום מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך אני הויה" שזהו האימון להוציא אותי מאנוכיותי למטרת אהבה ללא תנאי.

ד = סעודת פורים – מקום קבלת ההטבה מהבורא לקיום מחשבת הבורא להטיב לנבראיו – אכילה ושתייה ברצון לקבל בעלמ"ת להשפיע נ"ר לבורא יתברך שמו לעד.

שורש = עד-לא-ידע = מקום האמונה מעל הדעת כפי שאמרה אסתר – כאשר אבדתי אבדתי.השתכרות בחג פורים:

1 = האר"י זצק"ל אומר אסור להשתכר אלה יש להתבסם.

2 = התלמוד אומר יש להשתכר כאמצעי להתעוררות הלב להתבסם.משתכר = שם כתר כנגד שם כרת: היכן אני מונח בנקודת הפנימית שבליבי?

אם אני מסוגל להתבסם על ידי שמחת אמת לשם שמים אשרי חלקי כשאני בא במודעות של אמת לפני בוראי בעל מנת לעורר את אור גמר התיקון בליבי שאז לא יהיה יותר (המן רע) אלה הכל אחד.

האם אני כל כך מגושם בחיי שעלי לשתות קצת יין בעל מנת שאזכה לאמצעי לעורר את ליבי מעובי האנוכיות שבתוכי רק כאמצעי להגיע לתפיסת האמת באור גמר התיקון לשם שמים.

ולכן יש להבין את מהות העינין שבין שמחת אמת לשמחת הבל והנה שימו לב אל הלב:

א = יין משמח – שמחה אותיות שמ – חה והנה ח"ה גמאטריה אהבה אחד.

ב = יין משכר – שאני משתמש באור החכמה (יין גמאטריה סוד – 70) להנאתי ואני מנצל חג זה להוללות פנימית ברצון לקבל לעצמי.

ג = יין משכר הוא רק אמצעי להביא אותי לבחינת יין המשמח וזאת כי ליבי עבה באנוכיות אבל קצת יין משובב הנפש והוא רק אמצעי שיש להישמר לא להגזים כי ההבדל הוא בחוט השערה נכון?תודעות המגילה:

בקצרה ממש עם המשתתפים בה בדרך לימוד פנימיות התורה:

המלך:

כל פעם שנאמר המלך – זהו הבורא יתברך שפועל בניסתר בתוך המוחש ועלינו לגלותו בדרך המופשט: עי": אמונה, הכנעה, אהבת חברים, תורה ומצוות, בדרך תיקון 4 בחינות לשורש ראה הנ"ל..

מרדכי איש ימיני:

א = מקום הרצון להשפיע נחת רוח לבורא מקום הימין שהוא רצון הצדיק להשפיע כל הזמן חסדים בעל"ת לעשות נחת רוח לבורא יתברך.

ב = מטרת איש ימיני היא היכולת של הצדיק להשתמש בשמחת האמת כאמצעי למטרה.

ג = וכשהצדיק מקבל אור חכמה שזהו התענוג לעצמו מיד הצדיק דוחה אור זה כי הוא בוחר להמשיך להיות משפיע נ"ר לבוראו.

ד = כח החושים וההרגש לצדיק הם רק אמצעי בלבד להביאו למקום האמונה כאשר על הצדיק להשתמש בהרגש רק כאמצעי ביחס לנקודת האמת.

ה = רצון הצדיק לקבל שמחה ועונג הוא רק להגדיל את כונות ליבו בעל מנת להשפיע נחת רוח לבוראו יתברך באהבה ללא תנאי - בואו נבדוק היכן אנו מונחים – השם ירחם עלי.

המן הרשע: מקום הקבלה העצמית להגדלת ממשלת האנוכיות והאגוהיזם מלכות חצוניות הגוף בעולם התודעה הגשמית.

א = רצון המן להמשיך את אור החכמה מלמעלה למטה ללא כלי רק להנאתו.

ב = רצון המן הוא רק עונג מהמתנה האור ללא רצון להתקשר אם נותן המתנה נותן האור שהוא הבורא.

ג = רצון המן לשליטה על החיים – להכנעת כל הסביבה בתוכי רק לתועלתי האישית.

ד = כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה אני אני ואני ורק אני.

אחשוראש: כל אח היום כל נברא רוצה להיות ראש – כאשר הנברא שבתוכו כלולים רצונות לקבל שכולם רוצים למלוך ולהיות בשליטה על אחרים.

א = אח שחש להיות ראש.

ב = ראשות הממשלה של האנוכיות.

ג = הליכה בדרך של מוחש (רגש) אם אני מרגיש אני מבצע ואם אני לא מרגיש אני לא עושה מאומה.

ד = הרגש הוא המפגש של הכלי הרצון עם האור המשפיע ודרך ההרגש היא שקובעת לי את חיי.

ושתי: מלכות של טומאה:

א = הרצון שבליבי רוצה רק את ההנאה והאור והעונג לעצמו וזוהי המלכות שבליבי האוטמת כל תודעה של אמת.

ב = ושתי מלשון האות ו"ו (חיבור התודעה שלי) לשתי רשויות (עץ הדעת טוב ורע) – ושתי מלשון וו – שתי.

בגתן ותרש: רצון הקליפה לבוא בגנות (בגתן) ישראל ולרשת את הקדושה (תרש).

א = בגתן ותרש בפנימיותי מסמלים את – הרצון השלילי שרוצה לבטל את הרצון לקבל הגדול בתוכי שכרגע הוא אחשוראש והוא רצון לקבל שהוטבע בי מהבורא שחפץ להטיב לי.

ב = בגתן ותרש בתוכי רוצים לבטל לגמריא את הרצון לקבל בתוכי שהם מעוררים את רצוני רק להיות משפיע לעצמי וכך אוכל להיות רוחני ממש שזה מינזר או מין זר שימו לב עבודה זרה..

ג = תרש מלשון שרת - היא השיפחה שרוצה לרשת את הגבירה ולשרת את מקום האנוכיות וכך ב" כוחות שלילים אלו בתוכי רוצים לבטל לי את מקום ההנאה שחפץ הבורא לתת לי.

ד = מרדכי הודיע למלך על רצון בגתן ותרש להורגו כי יש לא לבטל את הרצון אחשוראש לקבל לעצמי אלה יש לבטל את צורת הקבלה העצמית אגוהיזם ויש לקבל לשם שמים.

ה = הבורא חפץ לתת הטבה והבורא נותן לנברא מקום לתקן את הקבלה העצמית וכך יש לנברא מקום להמיר את שליטת אחשוראש בשליטת המלך שהוא הבורא יתברך שאין עוד מלבדו.

ו = בגתן בגנות ישראל ותרש – ששיפחה רוצה לרשת את הגבירה.

המשתה: הוא כדת וכדין בתחילה:

א = כולם מוזמנים למשתה ששם הכל כשר.

ב = הרצון לקבל והרצון להשפיע נ"ר לבורא כולם מוזמנים שזהו מקום עולם התודעה הגשמית מקום הנסיון.

ג = הנחש בתחילה מגלה תודעה של אמת (סעודה כשרה) ולאחר שמתחילה השתייה והאכילה מתחיל הנחש את דרך הפיתויי לאהבה עצמית וכל הכשרות נהיית פסולה לאנוכיות.

אסתר המלכה – הדסה:

א = מלכות דקדושה מקום האמונה מעל הדעת (חסדים מכוסים מחכמה) אני משפיע חסד ולא רוצה לקבל הנאה וחכמה כמטרה אלה רק כאמצעי בעל"ת לעשות נ"ר לבוראי.

ב = אלופו של עולם (אות אלף) שנמצאת בהסתר בשלושת חלקי המדרגה: ראש, תוך, סוף. – א - סתר בסוד – "אתה סתר לי מצר תצריני".

ג = אסתר סוד א(אמונה) בזמן סתר ראשי תיבות: סוף תוך ראש כאשר ראש – תחילת התיקון היה כנגד תוך זמן התיקון הוה כנגד סוף גמר התיקון יהיה. אחד ושמו אחד.

ד = הדסה - האימון לשם שמים לצמיחה רוחנית הוא סוד חוש הריח בסוד הרחת הדסים כאשר ריח הוא מלשון רוחניות בדרך ג" קוי תיקון ימין שמאל ואמצע כעלי ההדס.

המגילה: בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל:

א = המגילה היא האמצעי להוציא אותי מהאגוהיזם ברצון לקבל בהתגברות אמונית בכונת הלב לשם שמים (יוד עקב) לנקודת משפיע נ"ר לבוראי בסוד ישראל - לי ראש קומה שלמה בסוד ישר- אל.

ב = המגילה היא אמצעי לתיקון הגאוה והאנוכיות והנה יש לכוון מהלב אל הלב תיקונים אלו לפני קריאת המגילה לשם שמים.

ג = גאוה – על ידי אמונה מעל הדעת אני מכניע את רצוני בפני רצון המלך – "אני לדודי ודודי לי" כאמצעי להמשיך לאהוב את בוראי בכונת הלב לשם שמים לאהבת בוראי ללא תנאי.

ד = אנוכיות – על ידי אהבת חברים תורה ומצוות עם כונת לב אמיתית למטרה אני זוכה להכניע את האגוהיזם ברצון לקבל לעצמי.

ה = המגילה היא שרביט הזהב שנותן המלך לאסתר – קבלת כח התגברות על האנוכיות.

50 אמה עץ: בחינת עץ הדעת טוב ורע:

א = רצון המן הרע לתת ליהודי מקום להיתלות רק על עצמו ללא בוראו כאשר זוהי תודעת החצוניות והנה בהקמתו מגדל גבוה זה באהבה עצמית בחיצוניות בעולם התודעה הגשמית מראה המן כוחו.

ב = עץ 50 אמה הוא מקום הרצון לקבל לעצמי המתנשא בבריאה בכל הדרו ויופיו בהנאה עצמית ללא גבולות וללא תנאים כאשה המטרה היא רק אור ועונג מיד לאנוכיותי – מגדל בבל.

ג = עץ הוא עיצה שנותן הרע לנברא לקבל את אור הנון (50) רק לעצמו מלמעלה למטה ללא עבודה של יראה באהבה עצמית.

ד = הרע הוא רק אמצעי ואימון לנברא לצאת מאנוכיות כאשר בגמר התיקון יתלה המן על העץ שזהו מקום הכנעתו ממש על ידי כח הצדיק בהעלאת מן לשם שמים.

ה = המן הרשע בשמו נמצא התרופה לבית ישראל בסוד עליית מן (מיין נוקבין) שזוהי עבודת האמונה בהשפעת חסד מהנברא לבורא מהלב מלמטה למעלה כי ללא חסדים אסור לקבל עונג חכמה.והנה בגמר התיקון ממש לקראת ביאת משיח צדקנו בה" בקרוב מזמינה אסתר את המן לפני המלך שזהו הברור הסופי וכמשל עלינו להבין שהמציאות תגרום לנו להבין האם הבורא חי וקיים? האם התורה אמת? האם זהו מקום האשליה? מה אין גשמיות? וכו..... המן שזהו הרע יעמוד לברור לפני המלך שאז תתגלה אסתר השכינה הקדושה למקום הגילוי ויראו כל העולם את יופיו וגדולתו של המלך יתברך שאין עוד מלבדו והנה לאחר תקציר זה ברצוני לאחל לכולם חג שמח ממש עם כונת לב אוהבת ומחבקת את הבורא יתברך ולמרות כל הקשיים באלף השישי אנו מאמינים בני מאמינים ואנו יודעים באמונה שלמה שהבורא הוא טוב ומטיב לכל ואין שום רע יורד משמים אלה הכל תלויי בנו כי כאשר אני חושב מדבר או עושה עשייה אני יוצר ואם יצרתי שליליות למה אני בא בטענות?

השם ירחם על כולנו אכי"ר – באהבה ממני גדעון עינא פקיחא הבן יקיר – www.ben-yakir.com לשם שמים שניזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות נחת רוח לבורא מהלב אל הלב כל הישועות.( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )
- שלח תמונות אלה לחבר -
- לדף הבית של אתר מבזקון/חדשות -
דף הבית >> מבזקי דף >> חגים >> מילון מושגים