קנסות 2010


                     קנסות חדשים - מתחילת יולי 2009
                     הניקוד יצויין משמאל לדרגת הקנס
תוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים - 250 ₪ - 6 .
תוקף רישיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שישה חודשים - 750 ₪ - 6 .
 תוקף רישיון הרכב פקע בתקופה העולה על שישה חודשים - הזמנה לדין - 6 .
תוקף רישיון הנהיגה פקע וטרם עברו שישה חודשים - 250 ₪ - 8 .
תוקף רישיון הנהיגה פקע ועברו למעלה מ-שישה חודשים - הזמנה לדין - 8 .
חוסר אפוד זוהר ברכב או בתא הנהג  - 100 ₪ - 0 .
אי לבישת אפוד זוהר  ביציאה/ירידה מהרכב בדרך בינעירונית / מהירה 250 ₪ - 0 .
אי אחזקת תעודות במצב נקי וניתן לקריאה - 100 ₪ - 0 .
 
שימוש בטלפון ללא דיבורית - 1000 ₪ - 4 .
תצוגה הנראית לנהג ( למעט G.P.S ) - הזמנה לדין - 0 .
נסיעת אופנוע בשול הדרך - 250 ₪ - 0 .
נסיעת קלנועית בכביש בניגוד לחובה - 100 ₪ - 0 .
העמדת רכב בכביש בינעירוני או בשול הדרך - 100 ₪ - 0 .
העמדת רכב בשול דרך מהירה - 500 ₪ - 0 .
חנייה או עצירה בתחום צומת , במקום כניסה לכלי רכב , במעבר חצייה או 12  מטרים לפניו , או בצד רכב
  
אחר - 250 ₪ - 0 .      
חנייה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להורדת נוסע - 250 ₪ - 0 .
 
נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין - 250 ₪ - 0 .
אי חגירת ילדים ברכב מנועי בכל מושב שהוא ובכלל - 250 ₪ - 6 .
הסעת נוסע על אופנוע שרגליו אינן על תומכי הרגליים - 250 ₪ - 0 .
לוחית זיהוי (רישוי) שלא ניתן להבחין במספר הרכב - 500 ₪ - 0 . 

 עבירה על שעות נהיגה ומנוחה (ת"ת 168) - הזמנה לדין - 8 .
העברת S.M.S בזמן נהיגה ברכב- 1000 ₪ - 0 . 
קבלת  S.M.S  בזמן נהיגה ברכב - 500 ₪ - 0 .
* ת"ת 63(ב) " לא ישמיע אדם אות אזהרה בצופר אויר או בצופר מוזיקלי " - בוטלה( 9.1.07) .
  המשמעות : אין איסור להתקין ולהשתמש ( עפ"י המוגדר בחוק ) בצופר אויר ובצופר מוסיקלי .
ת"ת 28א' חדשה ;
(א) "ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג ,
יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה כאמור" .
(ב)  האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לניווט ( G.P.S ) .
ת"ת 28(ב)(1) - שימוש בטלפון נייד ; בעת שהרכב בתנועה , הנוהג ברכב -
"לא יאחז בטלפון קבוע או נייד ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית" .
"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון ללא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון .
הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו .
הטלפון יונח ברכב ולא על גופו של הנהג
חדש............ סעיף 70א.1 לפקודת התעבורה ;
מתיר חנייה בתחנות אוטובוס בשבתות וחגים וזאת עפ"י תמרור מתיר .
התמרור יוצב על ידי הרשויות המקומיות ( תוקף התמרור יצויין מתחתיו ) .
התמרור לא יוצב בדרך שאינה עירונית ובנתיב שיש בו איסור חנייה ובנתיב לתחבורה ציבורית / מיוחדת .
מה הוא תחום תחנת אוטובוס ?
ת"ת 72(א) (12) ;
תחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי תמרור ( ב-  56) ובסימון על פני הכביש .
ובאין סימון -  בתוך עשרים  מטרים  לפני התמרור   (ב -  56 ) ועשרים מטרים אחריו .
הופץ לראשונה ע"י החת"מ בשנת 2009
מעודכן - מאי 2010


מקור הכתבה: גולני שאלתיאל